Änderungen

DatumÄnderung
15.12.2010Link auf Mail korrigiert.
01.12.2009Startseite mit Beispielbild ergänzt.
30.11.2009Körperteile ergänzt (naiwan)
29.11.2009Final Beta freigegeben
27.11.2009Neue Bilder: hanmi, hansoku, hasami, heiko, hidari, hiji, hiki, hiza, ichi, jime, jiyu, jutsu, kachi, kaeshi, kakuto, karate, keage, keito, kekomi, kentsui, kiri, kobushi, koshi, maki, migi, mikazuki, mizu, naiwan, neko, nukite, oi, okuri, ren, sabaki, sanbon, seiryuto, sensei, shiai, shita, sukui, tai, zenkutsu.
Formatanpassung
22.11.2009Neue Bilder: ago, ai, aka, antei, ao, ate, bo, chui, do, fumi, furi, gachi, gaechi, gamae, ganmen, gari, gi, gohon, guruma, hachiji, haishu.
14.11.2009Neue Bilder: awase, choku, fudo, fumi, gaiwan, gatame, haito, jodan, juji, kakato, kake, kamae, kata, kihon, ko, komi, morote, nagashi, naname, osae, shittsui, ude, ura, tate, te.
25.10.2009Neue Bilder: ni, otoshi, shuto, soto, teisho, tobi, tsuki, uchi, uchiro, waza, yoko.
17.10.2009Bilder Anfang, Mitte, Ende in einem Bild zusammengefasst.
Neue Bilder chudan, kumite, mae, mawashi.
16.10.2009Milestone Aufbau- und Experimentierphase